New Smyrna Beach Yacht Club- Guest Speaker Edna Culpepper

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
IMG_5946 IMG_5945 IMG_5936
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
IMG_5924 IMG_5925 IMG_5926
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
IMG_5927 IMG_5928 IMG_5929
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
IMG_5930 IMG_5932 IMG_5933
Click to enlarge
Click to enlarge
IMG_5934 IMG_5935